بازگشت

آيا دانسيته و رنگ محصولات با اطلاعات مندرج در وب سايت مطابقت دارد؟!

آيا دانسيته و رنگ محصولات با اطلاعات مندرج در وب سايت مطابقت دارد؟!

بله، دانسيته محصولات به طور كامل و تضمين شده با اطلاعات مندرج در وب سايت مطابقت دارد و در مورد رنگ محصولات، ذكر اين نكته ضروري است كه هرچه دانسيته بيشتر باشد، رنگ محصولات نيز تيره تر است و بالعكس.